• home

형강

앵글
1규격 AICHI STEEL
규격 (mm)
t x A x B
r₁ r₂ 단면적
(cm²)
304 316L
표준 길이 : 6m 표준 길이 : 6m
kg/m 원산지 kg/m 원산지
중국산 인도산 AICHI STEEL
일본산
인도산 AICHI STEEL
일본산
3 20 x 20 4 2 1.13 0.89 0.90
25 x 25  4 2 1.43 1.13 1.14
30 x 30  4 2 1.73 1.37 1.38
40 x 40  4.5 2 2.34 1.85 1.86
50 x 50  6.5 2 2.98 2.35 2.37
4 30 x 30  4 3 2.24 1.77 1.78
40 x 40  4.5 3 3.05 2.41 2.43
50 x 50  6.5 3 3.89 3.09 3.11
5 40 x 40  4.5 3 3.76 2.98 3.00
50 x 50  6.5 3 4.80 3.81 3.83
6 50 x 50  6.5 4 5.64 4.48 4.50
60 x 60  6.5 4 6.86 5.44 5.48
65 x 65  8.5 4 7.53 5.97 6.01
75 x 75  8.5 4 8.73 6.92 6.96
100 x 100  10 5 11.75 9.32   9.38
8 60 x 60  8.5 6 8.96 7.11     7.15  
80 x 80  8.5 6 12.16 9.64     9.70  
9 75 x 75  8.5 6 12.69 10.06 10.13
100 x 100  10 6 17.25 13.68 13.77
10 90 x 90 10 7 17.00 13.48     13.57  
100 x 100  10 7 19.00 15.07 15.17
150 x 150  16 8 29.10 23.08     23.22  
12 75 x 75  8.5 7 16.56 13.14   13.24
100 x 100  10 7 22.56 17.89   18.01
150 x 150  16 8 34.66 27.48     27.66  

* 비 규격 및 길이 맞춤 생산 가능
* 상기 표에 기재된 중량은 공차를 고려하지 않은 이론적인 중량이며, 실제 중량과 차이가 있을 수 있음.

2AICHI STEEL 허용 공차
폭 (mm) 두께 (mm)
A x B 공차 3 4 5 6 7 8 9 10 12
20 x 20  ±1.5 ±0.4 ±0.4 ±0.4            
25 x 25  ±1.5 ±0.4 ±0.4 ±0.4 ±0.4          
30 x 30  ±1.5 ±0.4 ±0.4 ±0.4 ±0.4          
35 x 35  ±1.5 ±0.4 ±0.4 ±0.4 ±0.4          
40 x 40  ±1.5 ±0.4 ±0.4 ±0.4 ±0.4          
45 x 45  ±1.5 ±0.4 ±0.4 ±0.4 ±0.4          
50 x 50  ±2.0 ±0.4 ±0.4 ±0.4 ±0.4 ±0.4 ±0.4 ±0.4 ±0.4  
60 x 60  ±3.0     ±0.4 ±0.4 ±0.4 ±0.4      
65 x 65  ±3.0     ±0.4 ±0.4 ±0.4 ±0.4 ±0.4 ±0.4  
70 x 70  ±3.0     ±0.4 ±0.4 ±0.4 ±0.4 ±0.4 ±0.4  
75 x 75  ±3.0     ±0.4 ±0.4 ±0.4 ±0.4 ±0.4 ±0.4 ±0.4
80 x 80  ±3.0       ±0.4 ±0.4 ±0.4 ±0.4 ±0.4 ±0.4
90 x 90  ±3.0       ±0.4 ±0.4 ±0.4 ±0.4 ±0.4 ±0.4
100 x 100  ±3.0       ±0.6 ±0.6 ±0.6 ±0.6 ±0.6 ±0.6
130 x 130  ±3.0                 ±0.8
3관련 허용 공차 (KS D3694 / JIS G4317)
폭 (mm) 두께 (mm)
A x B 공차 3 4 5 6 7 8 9 10
20 x 20  ±1.5 ±0.4              
25 x 25  ±1.5 ±0.5 ±0.5            
30 x 30  ±1.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5        
40 x 40  ±1.5 ±0.6 ±0.6 ±0.6 ±0.6        
50 x 50  ±2.0   ±0.6 ±0.6 ±0.6        
60 x 60  ±3.0     ±0.6 ±0.6        
65 x 65  ±3.0     ±0.6 ±0.6 ±0.7 ±0.7    
70 x 70  ±3.0       ±0.7 ±0.7 ±0.7    
75 x 75  ±3.0       ±0.7 ±0.7 ±0.7 ±0.7  
80 x 80  ±3.0       ±0.7 ±0.7 ±0.7 ±0.7  
90 x 90  ±3.0           ±0.7 ±0.7 ±0.8
100 x 100  ±3.0           ±0.7 ±0.7 ±0.8
4ASTM A484 / 484M 허용 공차
중 량 9.0kg/m 이하 ± 7.5% 초과하지 않음
9.0kg/m 초과 ± 4.5% 초과하지 않음
폭 150mm 이하 ± 3mm 초과하지 않음
폭 150mm 초과 +5mm, -3mm를 초과하지 않음 
직각도 90° ± 2°
5기타 허용 공차
직진도 3mm / meter 초과하지 않음
길이 + 50 mm, - 0 mm
top